Statut

ROZDZIAŁ I NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku zwane w dalszych postanowieniach statutu „ Stowarzyszeniem".

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Pruchnik, a siedzibą władz Pruchnik. Postanowienie to nie wyklucza utrzymywania łączności i współdziałania z członkami i sympatykami Stowarzyszenia poza Gminą Pruchnik.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada z tego tytułu osobowość prawną i działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

§ 4

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2.Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności statutowej innej niż działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2003r. Nr 56 poz. 873).

3.Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie formy działalności powinny być rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność poboczną do działalności odpłatnej i nie związaną z jej zakresem. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie w całości przeznacza na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. W razie podjęcia działalności gospodarczej Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i ewidencję tej działalności oraz sporządza rachunek wyników tej działalności na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zasady działania Stowarzyszenia, a w szczególności określenie, które zadania realizowane są w ramach odpłatnych i nieodpłatnych działań pożytku publicznego lub w formie działalności gospodarczej należą do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku „ z herbem Pruchnika wewnątrz oraz posiada logo.

§ 6

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez właściwy organ administracji państwowej. Strona 3 z 8 ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1.Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej ziemi pruchnickiej.

2. Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego.

3. Działalność na rzecz estetycznego wyglądu ziemi pruchnickiej i jego wszechstronnego rozwoju.

4. Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.

5. Promocja regionu, produktów lokalnych i regionalnych.

6. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

7. Realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

8. Działania na rzecz rozwoju turystyki.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.  Współdziałanie z władzami samorządowymi, administracyjnymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi, związkowymi w rozwiązywaniu zagadnień społeczno - kulturalnych ziemi pruchnickiej.

2.Organizowanie odczytów, wykładów, wystaw i wytworów dzieł sztuki, książki i fotografii oraz prezentacja ciekawych zbiorów.

3. Organizacja spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla regionu, oraz spotkań integracyjnych.

4. Prowadzenie działalności wydawniczej.

5. Prowadzenie warsztatów, kursów, zajęć edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Sygnalizowanie właściwym instytucjom problemów objętych działalnością statutową Stowarzyszenia.

7. Prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące ziemi pruchnickiej.

8. Utrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z pokrewnymi stowarzyszeniami.

9. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej.

10. Współpraca transgraniczna.

§ 8a 

1. Realizując cele określone w § 7 Statutu Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności Gminy Pruchnik w zakresie:

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalności na rzecz podtrzymywania i promocji tradycji, zwyczajów i kultury regionalnej;

c) działalności charytatywnej;

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;

e) nauki, edukacji, oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa;

g) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

h) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

i) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w zakresie określonym powyżej w pkt -ach.

2. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza w całości na działalność opisaną w ust.1. Strona 4 z 8

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. 


ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) honorowych

c) wspierających

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie wnieść swoją pracę społeczną w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd.

3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacić pierwszą składkę członkowską w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

4. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego półrocza każdego roku kalendarzowego. 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, popierająca jego cele oraz zobowiązująca się opłacać regularnie zadeklarowaną składkę członkowską.

2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

3. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający bierze udział w zebraniach z głosem doradczym.

5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek utraty osobowości prawnej oraz w przypadkach określonych w § 15.

§ 12

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada uprawnienie członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składki.

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizacyjnych przez Stowarzyszenie.

3. Korzystania w pierwszej kolejności z pomocy, materiałów i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych. 

4. Zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. Strona 5 z 8

3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b) Śmierci członka stowarzyszenia,

c) Pozbawienia praw publicznych,

d) Wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

e) Wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów z powodu nie opłacania składek za okres jednego roku, pomimo upływu 30-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego w piśmie skierowanym do Członka. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Ich członkowie mają obowiązek działania do wybrania i ukonstytuowania się nowego składu tych organów. To samo dotyczy rezygnacji z funkcji.

2a. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3.Członkowie władz pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

5. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

6. O ile statut nie stanowi inaczej, członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków, jeżeli taki punkt znajdował się w doręczonym Członkom Stowarzyszenia porządku obrad, w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji,

c) choroby, ułomności, utraty sil powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

d) niepełnienie obowiązków przez okres dłuższy niż rok,

e) istotnego naruszenia postanowień aktów prawnych, na podstawie których działa Stowarzyszenie, lub postanowień Statutu,

f) utraty zdolności do czynności prawnych,

g) ogłoszenia upadłości,

h) działania na szkodę Stowarzyszenia.

7.O ile statut nie stanowi inaczej, członkostwo w organie wygasa w dacie zgonu lub odwołania.

8. Kadencja członka organu wybranego w trakcie kadencji upływa wraz z kadencją pozostałych członków tego organu. 9. Jeżeli statut nie stanowi inaczej informacja o zwołaniu obrad organów Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do ich członków nie później niż na 3 dni kalendarzowych przed terminem. Doręczenie może nastąpić w każdej skutecznej formie, na którą członek wyraził zgodę, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany wcześniej adres. Wszystkie osoby, które wyraziły zgodę na taką formę komunikowania zobowiązane są do codziennego sprawdzania poczty Strona 6 z 8 elektronicznej i niezwłocznego zgłaszania zmiany adresu tej poczty do Zarządu Stowarzyszenia. Przyjmuje się, iż poczta elektroniczna została odebrana w dniu następującym po dniu wysłania. Do czasu powiadomienia Zarządu o zmianie adresu zamieszkania lub adresu poczty elektronicznej, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres uważana jest za doręczoną.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na 2 lata.

4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd powiadamia członków najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania. W pozostałym zakresie stosuje się § 16 ust 9 Statutu.

5.Walne Zebranie może podejmować uchwały w I terminie przy obecności, co najmniej połowy uczestników uprawnionych do głosowania, w II terminie - po 30 min od I terminu, bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

6. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18

Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane: 

1. Na podstawie uchwały Zarządu.

2.Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

3. Na pisemny wniosek, co najmniej1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia i budżetu. 

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 2aUstalenia liczby członków Zarządu;

3. Wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwalenie zmian Statutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6. Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6a. Ustalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania i Zarządu.

7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§ 20

1.Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 15 członków. 

2. Prezesa w osobnym głosowaniu, przed wyborem pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

3. Opracowania rocznych planów działania i budżetu Stowarzyszenia.

4. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia Strona 7 z 8

5. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia.

6. Podejmowania uchwał o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do właściwości innych władz.

8. Powoływanie sekcji specjalistycznych np. programowej, historycznej, wydawniczej, ochrony zabytków, turystycznej. 9. Ustępujący z Zarządu z powodu wieku członkowie otrzymują status honorowego członka Zarządu z prawem uczestniczenia w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Prezesa i Sekretarza.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie /przynajmniej raz w roku/ kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo - gospodarczym.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna nie podlega w żadnym zakresie Zarządowi i jest całkowicie niezależna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:

a) nie jest jednocześnie członkiem Zarządu ani nie pozostaje z żadnym z Członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 23

Spory wynikające w obrębie Stowarzyszenia, rozstrzyga sąd polubowny, składający z przewodniczącego i dwóch członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat.


ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA.

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 25

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. Składki członków zwyczajnych i wspierających.

2. Dochody z działalności statutowej i sprzedaży wydawnictw.

3. Dotacje.

4. Darowizny i zapisy.

§ 26

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika działających łącznie, a w razie niemożności złożenia oświadczeń woli przez jedną z tych osób, oświadczenia woli składają inni członkowie Zarządu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa szczególnego do dokonania konkretnej czynności.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

§ 26a

Strona 8 z 8 Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia lub jego rozwiązanie może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą, przez co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała Walnego zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.